AKCE & AKTUALITY

13.02.2023
Jirka Šimánek vyhrál celostátní tenisový turnaj dospělých
Ve dnech 28.1.-29.1. proběhl tenisový celostátní turnaj dospělých v Praze. Turnaje se zúčastnilo 17 hráčů. Mnoho hráčů z Prahy, Třince, Litoměřic, ale i pár cizinců. Jirka ho jako 3. nasazený vyhrál, blahopřejeme!
celý text
10.01.2023
Tenis dětem
Zajímá Vás tenis pro děti? Nás ano, a proto se náš tenisový klub Slavoj Litoměřice nově zapojil do projektu „Tenis dětem“
celý text
02.01.2023
Oddílový turnaj v tenisu-Silvestr 2022
Na Silvestra se uskutečnil tenisový turnaj. Fotografie naleznete ve fotogalerii.
celý text
11.10.2022
Minitenisu se daří
Velký úspěch mají litoměřičtí minitenisté, kteří se poprvé v historii probojovali až na republiku.
celý text
10.06.2020
Kurty jsou v běžném režimu
V současné době jsou kurty provozovány ve standardním režimu.
celý text
07.05.2018
Výsledky mistrovských utkání
Dnes naši starší žáci smetli SK Štětí 9:0, parádní zápas. Gratulujeme !!
celý text
10.04.2018
Vyplétání raket
Potřebujete vyplést raketu ?
celý text
28.02.2018
Turnaj mladších žáků v Ústí nad Labem
Máme tu parádní úspěch našich mladších žáků, Vojta Pokorný a Milan Kloub ovládli turnaj TK Severní Terasa v Ústí nad Labem ze dne 24.-26.2.2018. Milan Kloub ve finále porazil Vojtu Pokorného 6:1,6:3 a společně vyhráli debla. Dvě zlaté a jedna stříbrná je paráda.
celý text

 

                            ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY

V pondělí 18.4.2022 se zahajuje provoz na antukových dvorcích (dle pravidel Hracího řádu). S ohledem na začátek sezony je třeba po odehrané hře vynaložit zvýšenou péči úpravě kurtu. Stávající členové oddílu jsou povinni uhradit příspěvky do konce měsíce dubna (2022). Pokud tak neučiní budou odpojeni z rezervačního systému. 

Výbor TO

 

 

Příspěvky (oddílové + členské) pro sezónu 2022

 
                     
  Kategorie kategorie sezónní celodenní půlsezónní celodenní sezónní ranní půlsezónní ranní rodičovské sezónní základní (udržovací)  
  r. 2013 a mladší MINI+BABY 900+50 650+50 X X 700+100 50 + 50  
  r. 2008 - 2012 ŽÁCI 1400+50 950+50 1000+50 750+50 1200+100 50 + 50  
  r. 2004 - 2007 DOROST 1700+50 1100+50 1000+50 750+50 X 50 + 50  
  r. 1997 - 2003 STUDENTI 1950+50 1300+50 1200+50 900+50 X 50 + 50  
  r. 1957 - 2003 DOSPĚLÍ 2900+100 2000+100 1300+100 900+100 X 100 + 100  
  r. 1956 a starší DŮCHODCI 1950+50 1300+50 1300+50 900+50 X 50 + 50  
  Sponzor   8900+100 4900+100 x x X X  
                     
  Členové oddílu od kategorie žáků mají povinnost v sezoně odpracovat brigádnické hodiny (více viz Pravidla brigád).  
  Členové oddílu, kteří mají zaplacený půlsezonní příspěvek, mohou dvorce využít naposledy 30.6. resp. nejdříve 1. 7.  
  Členové oddílu, kteří mají zaplacený ranní příspěvek, mohou využívat dvorce pouze v době snížené hodinové sazby.  
  Členové "rodiče" mohou využívat dvorce pouze ke hře se svými dětmi (přednostně v době maximálně do 17. 00 h.)  
  Děti uvedené na soupiskách družstev mají zvýšené příspěvky o částku 500,-Kč (na oddílové tréninky v měsících 05-09)  
  O jiné výši oddílových příspěvků (než je uvedeno výše) rozhoduje na základě žádosti člena výbor tenisového oddílu.  
                     
                     
 

Hodinové hrací poplatky na antukových dvorcích v sezoně 2022

 
                     
  den v týdnu/čas 09.00 - 14.00 14.00 - 20.00  
  všední dny, neděle, svátky 140 Kč/h. 180 Kč/h.  
  soboty 140 Kč/h. 140 Kč/h.  
                     
       
  O cenových podmínkách jiných pronájmů (např. vícehodinových) rozhoduje po dohodě výbor tenisového oddílu.  
                     

 

 

 


 

Způsob placení členských a oddílových příspěvků
v roce 2022

 


 Oba příspěvky (členský/spolkový/ a oddílový) se platí jednorázově bankovním převodem na

nový účet: 6120489389/0800

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení + rok narození (např. Jan Jarmar 1959). Variabilní symbol nemusí být uveden. Po ověření jeho připsání na oddílový účet bude členovi zpřístupněn rezervační systém.

Výše příspěvku je uvedena níže v další kapitole

U rezervace počítejte s prodlením cca 24 hodin, jelikož bude umožněna až po připsání a ověření platby na uvedený účet u ČS.

Za neodpracované brigády:  Ti členové, kteří v loňském roce neodpracovali předepsaný počet brigádnických hodin, jsou povinni na stejný účet zvlášť zaplatit příslušnou částku (viz přehled níže). Pokud tak neučiní do konce měsíce května 2022, bude jim přístup do rezervačního systému odpojen. 

Číslo účtu 6120489389/0800, variabilní symbol - 13, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení + rok narození (např. Jan Jarmar 1959)

 

Výbor tenisového oddílu
Slavoj Litoměřice
 

 
 
   

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KE STAŽENÍ ZDE

 


                                                             ORGANIZAČNÍ ŘÁD
                                                 TENISOVÉHO ODDÍLU
                                                  Slavoje Litoměřice z. s.

                                                  

Čl. I. 

                                                                                 Základní ustanovení

Tenisový oddíl je střediskem Slavoje Litoměřice z. s. bez vlastní právní subjektivity.

 1. Oddíl je zřízen podle příslušnosti členů z. s. ke sportovnímu odvětví - tenis.

 2. Organizační řád oddílu vychází ze stanov z. s. a přibližuje další činnosti a pravidla oddílu.

 3. Oddíl sídlí na adrese: Střelecký ostrov, Velká Mlýnská 8, Litoměřice, 412 01.

 

Čl. II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost oddílu

Základním účelem a hlavní činností oddílu je:

 1. Provozovat tenis a vytvářet pro něj materiální, finanční, tréninkové a soutěžní podmínky.

 2. Provozovat sportovní areál, který ke své činnosti nebo v souvislosti s ní využívá.

 3. Vytvářet podmínky k užívání sportoviště svými členy, členy jiných oddílů a veřejností.

 4. Osvětovou činností přispívat k rozvoji veřejného zdraví a společenského života.

 5. Zastupovat a chránit v rámci Slavoje Litoměřice z. s. , práva a zájmy všech svých členů.

 

Čl. III.

Členství v tenisovém oddíle

Členem tenisového oddílu Slavoje Litoměřice se může stát každý občan České republiky, který:

 1. Souhlasí se Stanovami Slavoje Litoměřice z. s. a s jeho interními předpisy a směrnicemi.

 2. Souhlasí s Organizačním řádem tenisového oddílu a jeho interními pravidly a pokyny.

 3. Splňuje další podmínky potřebné pro přijetí za člena tenisového oddílu.

Přihláška člena je písemná, členství se ročně obnovuje zaplacením členského příspěvku.

 

Čl. IV.

                                                 Základní práva členů tenisového oddílu

 

 • Zúčastňovat se členských schůzí tenisového oddílu (za mladší 18 let zákonný zástupce).

 • Volit a být volen do výboru tenisového oddílu (pouze členové starší 18 let).

 • Předkládat výboru oddílu podněty návrhy a připomínky k činnosti oddílu.

 • Všechna další základní práva, která vycházejí z členství ve Slavoji Litoměřice z. s.

                                                       

                                                                                          Čl. V.

Základní povinnosti členů tenisového oddílu

      

 • Dodržovat Stanovy Slavoje Litoměřice z. s. a jeho další interní směrnice a předpisy.

 • Plnit rozhodnutí přijatá valnou hromadou Slavoje Litoměřice z. s., členskou schůzí tenisového oddílu a výborem tenisového oddílu.

 • Platit ve stanovené lhůtě členský a oddílový příspěvek dle výměru pro dané období.

 • Dodržovat interní pravidla, pokyny a nařízení vydané výborem tenisového oddílu.

 • Odpracovat ve sportovním areálu v určené lhůtě stanovený počet brigádnických hodin.

 • Všechny další základní povinnosti, které plynou z členství ve Slavoji Litoměřice z. s.

 

                                                                                 Čl. VI.

                                                                Ukončení členství v oddíle

 

Kromě důvodů uvedených ve Stanovách, kdy zaniká souběžně členství v oddíle s členstvím v ve Slavoji Litoměřice z. s.,  zaniká členství v oddíle samostatně:

 • Dobrovolným vystoupením člena z tenisového oddílu.

 • Vyloučením z důvodu neplnění základních povinností člena tenisového oddílu (písemný návrh předkládá výbor tenisového oddílu výkonnému výboru Slavoje Litoměřice z. s.).

 

                                                                               Čl. VII.

                                                                 Orgány tenisového oddílu

 

 1.   Členská schůze

        Je nejvyšším orgánem tenisového oddílu.

 • Členská schůze (volební) – svolává se jedenkrát za čtyři roky. Členové oddílu s hlasem rozhodujícím (starší 18 let) při ní volí výbor na další funkční období. Zvoleni jsou ti nominovaní, kteří získají prostou většinu hlasů přítomných členů.

 

 • Členská schůze (mimořádná) – svolává se na podnět výboru, nebo na podnět nadpoloviční většiny členů s hlasem rozhodujícím (písemně s podpisy). Schůze přijímá rozhodnutí o důležitých záležitostech (změna organizačního řádu oddílu, odvolání členů výboru, návrh na zrušení oddílu, návrh na přeměnu oddílu, fúzi s jiným oddílem či rozdělení).

 

 1. Výbor tenisového oddílu

         Je řídícím orgánem tenisového oddílu.

 • Je vždy tvořen nejméně třemi členy - předsedou, místopředsedou a hospodářem. Výbor může být tvořen i více členy, jejich počet ale musí být vždy lichý.

 • Vydává vnitřní pravidla, předpisy a pokyny (Pravidla hracího řádu, Pravidla návštěvního řádu, Pravidla brigád, Pravidla trénování aj.).

 • Schvaluje výši oddílových příspěvků pro jednotlivé členské kategorie v daném období.

 • Určuje typ oddílových příspěvků nesoutěžním členům dle aktuálních potřeb oddílu.

 • Předkládá vedení Slavoje návrh rozpočtu tenisového oddílu pro daný kalendářní rok.

 • Informuje členskou základnu o všech důležitých záležitostech a událostech, které přímo či nepřímo souvisejí s činností oddílu či provozem sportovního areálu.

 • Projednává všechny důležité podněty, návrhy a připomínky vztahující se k činnosti výboru popř. celého oddílu (s výsledky jejich řešení seznamuje členskou základnu).

 • Organizuje pravidelnou a mimořádnou brigádní činnost členů oddílu při údržbě areálu.

 

 1. Funkcionáři výboru tenisového oddílu:

 

 • Předseda

 • Zodpovídá Slavoji za chod tenisového oddílu

 • Řídí činnost výboru tenisového oddílu

 • Podepisuje veškeré doklady ve vztahu ke Slavoji

 • Předkládá Slavoji seznam členů oddílu (minimálně 1x ročně).

 • Hlásí výkonnému výboru Slavoje své případné pravomocné odsouzení.

 

 • Místopředseda

 

 • V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje ve všech oblastech.

 

 • Hospodář

 

 • Předává Slavoji včas veškeré finančních doklady (minimálně 1x měsíčně)

 • Vede přehled o příjmových a výdajových položkách v průběhu roku

 

 • Organizační pracovník

 

 • Sestavuje plány tréninkových jednotek na určených tenisových dvorcích.

 • Kontroluje dodržování podmínek pro bezpečnost během utkání či tréninků.

 • Kontroluje evidenci docházky hráčů na společné tréninkové jednotky družstev.

 • Přihlašuje družstva do soutěží, sestavuje jejich soupisky, provádí registrace hráčů.

 • Předává vedení Slavoje přehled sportovních spěchů oddílu (nejméně 1x ročně).

 

 • Člen výboru

 

 • Plní různé úkoly zadané mu výborem v průběhu daného funkčního období

 

 

 

                                                                                         Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

 

Organizační řád tenisového oddílu Slavoje Litoměřice z. s. byl schválen členskou schůzí

dne 22. ledna 2020.

 

Výbor tenisového oddílu

 

 

 

  

                staňte se sponzorem klubu