AKCE & AKTUALITY

07.04.2020
Jarní brigády
7.4.2020 zahajujeme přípravu tenisových kurtů
celý text
04.07.2018
Organizační
Ve dnech 9.-13.7.2018 bude z důvodu pořádání tenisového kempu omezen provoz v čase od 9:00 do 14:00 hod na dva dvorce. Děkujeme za pochopení. VTO.
celý text
07.05.2018
Výsledky mistrovských utkání
Dnes naši starší žáci smetli SK Štětí 9:0, parádní zápas. Gratulujeme !!
celý text
30.4.2018
Mistrovské útkání mladších žáků B
V neděli naši mladší žáci B získali první vítězství v mistrovském utkání proti SK Štětí v poměru 6:3. Gratulujeme !!!
celý text
10.04.2018
Vyplétání raket
Potřebujete vyplést raketu ?
celý text
28.02.2018
Turnaj mladších žáků v Ústí nad Labem
Máme tu parádní úspěch našich mladších žáků, Vojta Pokorný a Milan Kloub ovládli turnaj TK Severní Terasa v Ústí nad Labem ze dne 24.-26.2.2018. Milan Kloub ve finále porazil Vojtu Pokorného 6:1,6:3 a společně vyhráli debla. Dvě zlaté a jedna stříbrná je paráda.
celý text
       

Provoz tenisového areálu v době „nouzového stavu“(informace pro členskou základnu)

V areálu budou probíhat pouze tréninky členů oddílu (pod vedením oddílových trenérů) a hry neregistrovaných členů oddílu, kterým bude předem potvrzena REZERVACE dle interních pokynůČtyřhra bude POVOLENA pouze členům starším 18-ti let!

 

Areál bude po celou dobu uzamčen (odemykat se bude pouze v době střídání uživatelů dvorců) a uzavřeny budou šatny, sprchy i toalety.

 

Do areálu budou vpuštěni pouze členové oddílu, kteří budou následně účastníky hry nebo tréninku na rezervovaném dvorci.

 

Při vpouštění členů do areálu si správce (nebo pověřený člen oddílu) dotazem ověří, zda jsou seznámeni s vládním nařízením a zásadami stanovenými VTO vztahujícím se k této činnosti.
Členové oddílu budou do areálu vpuštěni nejdříve 5 minut před plánovaným začátkem hry nebo tréninku. Areál musejí uživatelé opustit 5 minut před koncem doby určené ke hře či tréninku (pokud tak neučiní, nebudou další uživatelé do areálu vpuštěni).
Členové se v areálu pohybují nejkratší cestou ke dvorci s nasazenými rouškami a v dostatečných rozestupech (roušky si mohou sundat až před samotnou hrou či tréninkem).
V průběhu hry či tréninku jsou účastníci povinni dodržovat k tomu stanovená vládní nařízení (maximálně 2 sportovci na odděleném sportovišti a ve vzdálenosti nejméně 2m) a přechodná pravidla stanovená VTO (strany střídat až po setu a míjení opačnými stranami). Požadovaná minimální vzdálenost hráčů 2 m platí i v hracích pauzách po lichých gemech či po ukončených setech!
Časový úsek pro využití dvorce ke hře (příprava, hra, úprava) je stanoven na 90 minut. Uživatelé jsou povinni ukončit hru v takovém čase, aby stihli dvorec po sobě upravit (hrablem, siťovačkou i kartáčem na lajny) a být 5 minut před koncem připraveni k odchodu z areálu.
Při nerespektování těchto pravidel mohou být bez náhrady vyloučeni z tohoto omezeného provozu!

           
 

 

 

      ORGANIZAČNÍ ŘÁD TENISOVÉHO ODDÍLU Slavoje Litoměřice z. s.

 

Čl. I. 

                                                                    Základní ustanovení

 

Tenisový oddíl je střediskem Slavoje Litoměřice z. s. bez vlastní právní subjektivity.

 

 1. Oddíl je zřízen podle příslušnosti členů z. s. ke sportovnímu odvětví - tenis.
 2. Organizační řád oddílu vychází ze stanov z. s. a přibližuje další činnosti a pravidla oddílu.
 3. Oddíl sídlí na adrese: Střelecký ostrov, Velká Mlýnská 8, Litoměřice, 412 01.

 

 

 

Čl. II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost oddílu

 

Základním účelem a hlavní činností oddílu je:

 

 1. Provozovat tenis a vytvářet pro něj materiální, finanční, tréninkové a soutěžní podmínky.
 2. Provozovat sportovní areál, který ke své činnosti nebo v souvislosti s ní využívá.
 3. Vytvářet podmínky k užívání sportoviště svými členy, členy jiných oddílů a veřejností.
 4. Osvětovou činností přispívat k rozvoji veřejného zdraví a společenského života.
 5. Zastupovat a chránit v rámci Slavoje Litoměřice z. s. , práva a zájmy všech svých členů.

 

 

 

Čl. III.

Členství v tenisovém oddíle

 

Členem tenisového oddílu Slavoje Litoměřice se může stát každý občan České republiky, který:

 

 1. Souhlasí se Stanovami Slavoje Litoměřice z. s. a s jeho interními předpisy a směrnicemi.
 2. Souhlasí s Organizačním řádem tenisového oddílu a jeho interními pravidly a pokyny.
 3. Splňuje další podmínky potřebné pro přijetí za člena tenisového oddílu.

 

Přihláška člena je písemná, členství se ročně obnovuje zaplacením členského příspěvku.

 

 

 

Čl. IV.

                             Základní práva členů tenisového oddílu

 

 • Zúčastňovat se členských schůzí tenisového oddílu (za mladší 18 let zákonný zástupce).
 • Volit a být volen do výboru tenisového oddílu (pouze členové starší 18 let).
 • Předkládat výboru oddílu podněty návrhy a připomínky k činnosti oddílu.
 • Všechna další základní práva, která vycházejí z členství ve Slavoji Litoměřice z. s.

                                                           

 

 

                                                                                        Čl. V.

Základní povinnosti členů tenisového oddílu

      

 • Dodržovat Stanovy Slavoje Litoměřice z. s. a jeho další interní směrnice a předpisy.
 • Plnit rozhodnutí přijatá valnou hromadou Slavoje Litoměřice z. s., členskou schůzí tenisového oddílu a výborem tenisového oddílu.
 • Platit ve stanovené lhůtě členský a oddílový příspěvek dle výměru pro dané období.
 • Dodržovat interní pravidla, pokyny a nařízení vydané výborem tenisového oddílu.
 • Odpracovat ve sportovním areálu v určené lhůtě stanovený počet brigádnických hodin.
 • Všechny další základní povinnosti, které plynou z členství ve Slavoji Litoměřice z. s.

 

                                                          

 

                                                        Čl. VI.

                                      Ukončení členství v oddíle

      

Kromě důvodů uvedených ve Stanovách, kdy zaniká souběžně členství v oddíle s členstvím v  ve Slavoji Litoměřice z. s.,  zaniká členství v oddíle samostatně:

 

 • Dobrovolným vystoupením člena z tenisového oddílu.
 • Vyloučením z důvodu neplnění základních povinností člena tenisového oddílu (písemný návrh předkládá výbor tenisového oddílu výkonnému výboru Slavoje Litoměřice z. s.).

 

 

 

                                                                   Čl. VII.

                                                   Orgány tenisového oddílu

 

 1. Členská schůze

 

      Je nejvyšším orgánem tenisového oddílu.

 

 • Členská schůze (volební) – svolává se jedenkrát za čtyři roky. Členové oddílu s hlasem rozhodujícím (starší 18 let) při ní volí výbor na další funkční období. Zvoleni jsou ti nominovaní, kteří získají prostou většinu hlasů přítomných členů.

  

 • Členská schůze (mimořádná) – svolává se na podnět výboru, nebo na podnět nadpoloviční většiny členů s hlasem rozhodujícím (písemně s podpisy). Schůze přijímá rozhodnutí o důležitých záležitostech (změna organizačního řádu oddílu, odvolání členů výboru, návrh na zrušení oddílu, návrh na přeměnu oddílu, fúzi s jiným oddílem či rozdělení).

 

 

 1. Výbor tenisového oddílu

 

Je řídícím orgánem tenisového oddílu.

 

 • Je vždy tvořen nejméně třemi členy - předsedou, místopředsedou a hospodářem. Výbor může být tvořen i více členy, jejich počet ale musí být vždy lichý.
 • Vydává vnitřní pravidla, předpisy a pokyny (Pravidla hracího řádu, Pravidla návštěvního řádu, Pravidla brigád, Pravidla trénování aj.).
 • Schvaluje výši oddílových příspěvků pro jednotlivé členské kategorie v daném období. 
 • Určuje typ oddílových příspěvků nesoutěžním členům dle aktuálních potřeb oddílu.
 • Předkládá vedení Slavoje návrh rozpočtu tenisového oddílu pro daný kalendářní rok. 
 • Informuje členskou základnu o všech důležitých záležitostech a událostech, které přímo či nepřímo souvisejí s činností oddílu či provozem sportovního areálu.
 • Projednává všechny důležité podněty, návrhy a připomínky vztahující se k činnosti výboru popř. celého oddílu (s výsledky jejich řešení seznamuje členskou základnu).
 • Organizuje pravidelnou a mimořádnou brigádní činnost členů oddílu při údržbě areálu.

 

 1. Funkcionáři výboru tenisového oddílu:

 

 • Předseda
 • Zodpovídá Slavoji za chod tenisového oddílu
 • Řídí činnost výboru tenisového oddílu
 • Podepisuje veškeré doklady ve vztahu ke Slavoji
 • Předkládá Slavoji seznam členů oddílu (minimálně 1x ročně).
 • Hlásí výkonnému výboru Slavoje své případné pravomocné odsouzení.

 

 • Místopředseda

 

 • V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje ve všech oblastech.

 

 • Hospodář

 

 • Předává Slavoji včas veškeré finančních doklady (minimálně 1x měsíčně)
 • Vede přehled o příjmových a výdajových položkách v průběhu roku

 

 • Organizační pracovník

 

 • Sestavuje plány tréninkových jednotek na určených tenisových dvorcích.
 • Kontroluje dodržování podmínek pro bezpečnost během utkání či tréninků.
 • Kontroluje evidenci docházky hráčů na společné tréninkové jednotky družstev.
 • Přihlašuje družstva do soutěží, sestavuje jejich soupisky, provádí registrace hráčů.
 • Předává vedení Slavoje přehled sportovních spěchů oddílu (nejméně 1x ročně).

 

 • Člen výboru

 

 • Plní různé úkoly zadané mu výborem v průběhu daného funkčního období

 

 

 

                                                                    Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

 

Organizační řád tenisového oddílu Slavoje Litoměřice z. s. byl schválen členskou schůzí  

dne ……………………..  

                                                                                              Předseda tenisového oddílu

                                                                                                   Mgr. Miloš Koňařík

 

 

  

                staňte se sponzorem klubu